top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle leerlingen die zich hebben ingeschreven bij Zangstudio Den Haag. 

 2. Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, met onze wijze van facturatie (rittenkaart), met de betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum en met de opname in ons leerlingenbestand. 

 3. Alle administratieve wijzingen (adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres etc.) dienen altijd per email te worden doorgegeven aan info@zanglesdenhaag.com. Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid. 

 4. Zangstudio Den Haag heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van lessen aan een leerling te weigeren, op te schorten of te staken.

 

 

Facturatie en Betaling

 1. Zangstudio Den Haag werkt met een facturatie op basis van rittenkaarten van vijf lessen.

 2. Betaling geschied na facturatie door middel van een bank overschrijving door de klant aan Zangstudio Den Haag waarbij een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum geldt. 

 3. Na het uitblijven van betaling, behoudt Zangstudio Den Haag zich het recht om geldvordering middels betalingsherinneringen en aanmaningen onder uw aandacht te brengen.

 4. Na het uitblijven van betaling, zonder dat de leerling tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt Zangstudio Den Haag aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld van de openstaande factuur. Zangstudio Den Haag houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet met vermeerderd met de mogelijke bijkomende kosten, via buiten rechterlijke procedure te incasseren.

 5. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder is Zangstudio Den Haag verplicht 21% BTW te rekenen. 

 


Afmeldingen / Uitval Lessen

 1. Afmelden van Privé Lessen kan tot 48 uur van tevoren. Let op! Dit is alleen geldig per email. Annuleren van de les is tot 48 uur vóór aanvang van de les kosteloos. Bij een afmelding korter dan 48 uur vóór aanvang behoudt Zangstudio Den Haag zich het recht voor om de les door te berekenen. 

 2. Afmelden van Groepslessen kan tot 24 uur van tevoren. Let op! Dit is alleen geldig per email. Annuleren van de les is tot 24 uur vóór aanvang van de les kosteloos. Bij een afmelding korten dan 24 uur vóór aanvang behoudt Zangstudio Den Haag zich het recht voor om de les door te berekenen. 

 3. Bij het geval van een ‘no-show’ (niet aanwezig op de les zonder afmelding) wordt de les doorberekend. 

 4. In het geval van verhindering van de docent wordt de les niet in rekening gebracht. Wij zullen, wanneer dit mogelijk is, alternatieven aanbieden. 

 

 

Opzegging

 1. Met de inschrijving bij Zangstudio Den Haag gaat de leerling (of ouder/voogd) een overeenkomst aan voor onbepaald tijd. Voor het opzeggen van de lessen geldt, dat dit doorgegeven wordt (per email) uiterlijk een week vóór het plaatsvinden van de laatste les van de huidige factuur.  

 2. Opzeggen kan uitsluitend per email. Elke ontvangen opzegging zal door Zangstudio Den Haag per email worden bevestigd. De leerling kan uiteraard de nog openstaande lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen. 

 3. De opzegging wordt alleen geaccepteerd wanneer alle betalingen reeds zijn voldaan.

 4. Wanneer er niet tijdig wordt opgezegd ontvangt u automatisch een nieuwe factuur van 5 nieuwe lessen. 

 5. Bij tussentijdse opzegging is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. 

 

 

Aansprakelijkheid

Zangstudio Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal en/of schade aan eigendommen van de leerling. De docenten zijn niet aansprakelijk in geval van letsel als gevolg van lessen, workshop dan wel optredens, het gebruik van de lesruimte en de daarbij behorende faciliteiten. De leerling is aansprakelijk voor schade aan instrumenten in de lesruimte als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student. 

bottom of page